Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Kwiecień 2011


Oddajcie Krzyż złoczyńcy

Tu jego miejsce jest!!!

Jesteśmy w szoku.

ZŁOŻONY KRZYŻ PRZYWIĄZANY DO DRZEWA

Według relacji z trzeciej strony, Jacek jest agentem błądzącego biskupa Nycza, wspólnika w sprawie zniknięcia Krzyża Smoleńskiego. Podobno Jacek z Ochoty ustalił z biskupem Nyczem, sam lub pośrednio, że nie rozstawimy Krzyża w czasie procesji. (więcej…)

Read Full Post »


Groby Pańskie:

Strona3: 25.04-drugi dzień świąt Wielkiej Nocy

Strona 5:Groby Pańskie 2011 Warszawa

26 kwietnia 2011, wtorek

zdjęcia z dnia 26 kwietnia przysłała Hortensja

Relacja Jacka z Ochoty

Ojciec Jerzy Garda Błogosławi nas wszystkich – 26 kwietnia

Mariusz zapala znicz przy Krzyżu Pamięci na Krakowskim Przedmieściu

28 kwietnia

Relacja Mirki z dnia 28 kwietnia, z godz. 23:45
http://wobroniekrzyza1.wordpress.com/2011/04/29/relacja-mirki-z-dnia-28-kwietnia-z-godz-2345/

Read Full Post »


——————————————————————————————————————————-

Read Full Post »


Wg: http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/04/18/kazanie-ks-malkowskiego-wygloszone-w-niedzie-palmowa-na-jasnej-gorze/#comments     => Odpowiedź 12.

Kazanie ks. Małkowskiego na Jasnej Górze

TU JEST CHRYSTUS!
On powiedział: „Jestem z wami”.
Tu jest Jasnogórska Matka Miłosierdzia! Tu jest Kościół! Tu jest Polska!
Tu są Węgry, Białoruś, Ukraina.
Tu jest jazda Polska, rycerstwo Chrystusa Króla i Maryi Królowej Korony Polskiej!
Tu jest wspólnota miłości i prawdy, gromadząca się wokół Jasnej Góry zwycięstwa, zdążająca ku wiecznej ojczyźnie, budująca po drodze do nieba Ojczyznę wolną, Polskę niepodległą, suwerenną, bo „tak jak nie ma Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie, tak nie ma Polski niepodległej bez Polski sprawiedliwej” i solidarną, matkę przygarniającą wszystkie swoje dzieci; tu jest zgromadzenie święte widzialne i niewidzialne, rozjaśnione światłem Chrystusa, światłem Eucharystii, światłem Krzyża, światłem promieni miłosierdzia Bożego Serca i światłem promienia miłości Niepokalanego Serca Maryi.

Chrystus zwyciężył, to wykonało się, abyśmy zwyciężyli z Nim. Przybyliśmy do naszej Matki Maryi Jasnogórskiej w niedzielę Palmową Męki Pańskiej. W liturgii słowa Mszy świętej wspominamy dwa wydarzenia: uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz drogę Jezusa przez mękę i śmierć na krzyżu. „Król twój przybywa na osiołku” mówi proroczo Zachariasz. „Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie” wołają świadkowie cudów Jezusa i Jego triumfu. W odpowiedzi na faryzejskie upomnienie: „zabroń tego swoim uczniom” słyszymy słowa Jezusa: „jeżeli oni umilkną, kamienie wołać będą”. Wołanie uczniów oraz wołanie kamieni: jesteś Królem! Wzywa nas do intronizacji Jezusa na Króla Polski.
Inne jest wołanie kamieni w proroctwie Habakuka: „Kamień ze ściany zawoła: biada temu, kto buduje na przelanej ludzkiej krwi”.
Zależnie od naszej postawy, miłości i wiary przyjmujemy błogosławieństwo, albo wskutek niewiary i pogardy wobec ludzkiego życia ściągamy na siebie przekleństwo Króla.

Króluj nam, Chryste! Rozciągnij swoje panowanie na Ojczyznę posłuszną Tobie i Twojemu prawu miłości. Współcześni budowniczowie przelewający ludzką krew niech usłyszą Chrystusowe: biada wam!
Jezus Chrystus ogarnia nas błogosławieństwem miłosierdzia, wie, że drugi Katyń rok temu, podobnie jak pierwszy Katyń 71 lat temu jest otwartą raną Ojczyzny. Dzięki wierze żadna kropla krwi nie będzie zmarnowana, ale stanie się zasiewem takiego Królestwa Chrystusa i Maryi, o jakie walczyły z różańcem i krzyżem w ręku pokolenia Polaków.
Smoleńsk – drugi Katyń stał się duchową placówką Królestwa, o którą potknie się pycha oprawców.
Ujawnienie prawdy jest szansą ocalenia Polski i nawrócenia oprawców. Bóg widzi cierpienie i krew Narodu. Gdy trwa destrukcja Polski: narodu i państwa, kultury i własności, jedynie Bóg mocen jest uratować Ojczyznę. Od święta Miłosierdzia 1 maja do niedzieli Zesłania Ducha świętego trwa szczególny czas modlitwy słowami sługi Bożego niebawem beatyfikowanego Jana Pawła II: „niech zstąpi Duch Twój, Boże, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Oby przez te dni trwała w Polsce krucjata różańcowa. Tylko mocą Ducha Świętego w świetle Krzyża zdolni jesteśmy budować cywilizację miłości i życia, Polskę wierną prawdzie o Bogu i Człowieku, prawdzie o tradycji i kulturze, prawdzie
o powołaniu do świętości.

Bóg króluje. Naród Starego Przymierza trwał we wspólnocie i zwyciężał. wrogów, gdy uznawał królewską władzę Boga. A gdy przyszedł Chrystus Król, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi z woli Boga Ojca, stał się On znakiem jedności i zwycięstwa dla tych, którzy Go odrzucili. Obok wołania: „króluj nam, Chryste!”, „trzeba aby On królował”, rozlega się głos: „regnare Christe nolumus! – nie chcemy, aby On królował”.
Przyjęcie z wiara i miłością Chrystusa Króla, który uznaje naszą wolność i rozumność, daje nam życie wieczne w szczęściu nieba oraz pomyślność (według Bożej myśli) doczesną w pokoju. Ukryta i jawna wojna przeciwko Bogu Trwa. Chrystus Król pokoju wzywa do zaniechania tej wojny dla dobra ludzi, rodzin, wspólnot, narodów, państw, Polski i Węgier, całego świata.
Naglącym wezwaniem, które Jezus Chrystus Król kieruje do Polaków oraz innych narodów, jest przesłanie przyjęte przez sługę Bożą Rozalię Celakównę w latach 30-tych XX wieku. Warunkiem ocalenia narodów jest intronizacja Jezusa jako Króla przez obie władze: kościelną i państwową, uznanie Jego władzy w sprawach osobistych, rodzinnych, społecznych i państwowych.
To zbawienne wezwanie spotyka się w Polsce ze sprzeciwem ludzi, zarówno obcych jak i swoich.
Obcy chcą współczesnego pogaństwa przez wprowadzenie dyktatury relatywizmu (wielobóstwa) i praktyki nihilizmu.
Natomiast swoi motywują swój sprzeciw trojako:
1. Chrystus jest Królem Wszechświata, więc nie trzeba Go intronizować;
2. Chrystus jest Sługą;
3. Intronizować można i należy Boże Serce.
W skrócie odpowiedź na te sprzeciwy jest taka:
intronizacja jest aktem rozumu i wolnej woli ludzi, natomiast Król Wszechświata panuje z woli Boga Ojca;
Chrystus jest Sługą Jahwe (wg. Izajasza) a wobec ludzi jest Królem, który służy, bo gdyby był sługą ludzi, to człowiek stałby się królem w duchu niechrześcijańskiego humanizmu;
Bożemu Sercu trzeba się oddać zgodnie z tradycją Kościoła i przesłaniem św. Małgorzaty Marii Alacoque, natomiast intronizacja odnosi się do całej Osoby Boga Człowieka.
Zadaniem Polaków jest modlitwa o światło Ducha Świętego dla biskupów, a także działania społeczne i polityczne w celu odsunięcia od władzy złoczyńców, formacji złodziejsko-agenturalnej, ludzi zaprzedanych ideologii globalistycznej, uczestniczących w spisku przeciwko życiu: ludzi, rodzin i narodów.
Wobec utopijnego totalitarnego projektu destrukcji narodu i państwa, kultury i dobra wspólnego, budowania cywilizacji śmierci, jedynie odwołanie się do najwyższej władzy Boga danej Polsce w Osobie Jezusa Króla może nas ocalić.
Intronizacja Jezusa na Króla Polski dla ocalenia Polski oraz innych narodów jest odpowiedzią na programową detronizację Jezusa Chrystusa. Dobroczynne królowanie Matki Najświętszej w Polsce na mocy Jej intronizacji w roku 1656 jest precedensem wobec intronizacji Jezusa.
Nie chodzi tu o akt tylko symboliczny. Matka Boża nie jest symbolem, ale Osobą, podobnie Jezus. Także królewska władza Maryi i Jezusa nie jest symbolem, ale rzeczywistością, której odrzucenie jest droga donikąd.

Drugą sprawą służąca ocaleniu Polski, Rosji i Europy jest ofiarowanie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi (zgodnie z orędziem Matki Bożej Fatimskiej) przez Ojca Świętego w jedności z biskupami Kościoła powszechnego.
Ofiarowanie narodów bez wymieniania Rosji dokonało się już 25 marca 1984 roku z woli sługi Bożego Jana Pawła II i przyniosło błogosławione owoce. Ale o pokoju w Europie i nawróceniu Rosji według zapowiedzi Matki Bożej nie da się jeszcze mówić. Ofiarowanie może i powinno być ponowione, jeżeli już nie jest za późno. Po 27 latach pokolenia odchodzą i nowe przychodzą, a Rosja wraca na drogi imperialnej agresji, która dotyczy także nas Polaków, czego szczególnym wyrazem była zbrodnia drugiego Katynia z 10-go kwietnia 2010 roku. To, że zamach smoleński dokonał sie w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, jest znakiem Bożej woli, aby z tego nieszczęścia wyprowadzone było dobro, aby z tych śmierci wyrosło nowe życie dla Polski, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie. W znaku krzyża widzimy zapowiedź zwycięstwa. Wrogowie Krzyża przegrają, obrońcy Krzyża zwyciężą dzięki Krwi Baranka – Jezusa Króla.
Kościół jako mistyczne Ciało Chrystusa i społeczność miłości Nowego przymierza trwa poprzez wieki, bo „bramy piekła go nie przemogą”, bo Jezus Chrystus jest z nami „po wszystkie dni aż do skończenia świata”, bo autorytet Jezusa dany jest Jego uczniom, apostołom i ich następcom („kto was słucha, Mnie słucha, kto wami gardzi, Mną gardzi”). Wiara w Chrystusa nie da się odłączyć od wiary w Kościół nieomylny w swoim urzędzie apostolskim, we władzy następców św. Piotra, gdy chodzi o prawdę, wiarę i moralność. Natomiast postawa przedstawicieli Kościoła w sprawach społecznych, politycznych, narodowych i państwowych poddana jest zmieniającym się uwarunkowaniom. Okoliczności przejścia od PRL do III-ciej RP, od komunizmu do postkomunizmu poddane są dążeniu, aby nihilizm totalitaryzmu zastąpić dyktaturą relatywizmu w przybraniu demokratycznym. Ponieważ jednak demokracja bez prawdy przemienia się zgodnie z przestrogą bł. Jana Pawła II w zakamuflowany bądź jawny totalitaryzm, zasadniczej różnicy pod względem stosunku do prawdy między PRL a II RP nie ma. Zakłamana III RP jest kontynuacją PRL-u. Ujawnia się to w odniesieniu do trzech zbrodni:
I Katynia,
zamęczenia bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
i II Katynia.
O ile I Katyń wraz z kłamstwem katyńskim jest aktem założycielskim PRL, o tyle morderstwa na kapłanach w latach 1984 i 1989 są aktem założycielskim III-ciej RP, która nie chce ich wyjaśnienia,
ani ujawnienia prawdy o II-gim Katyniu.
II Katyń podobny do I Katynia ma być „utrwalaczem władzy ludowej”, pseudodemokratycznej III-ciej RP.
Utopijny projekt komunistyczny nie widział miejsca dla wolnej, niepodległej i suwerennej Polski. Nowa globalistyczna utopia również miejsca dla wolnej i niezawisłej Polski nie przewiduje. Dlatego służalcze i zdradzieckie władze III RP dążą do prędkiej destrukcji państwa, narodu, rodziny, kultury, religii i wspólnego dobra w Polsce. Symbolem tych niszczycielskich dążeń jest walka z krzyżem.
Brak zainteresowania prawdą odnośnie do morderstw z lat osiemdziesiątych i zbrodni sprzed roku jest symptomem zgody na nowe zniewolenie.
Poparcie dla antynarodowych rządów ujawnia się jako obojętność lub niechęć wobec postaw patriotycznych, prospołecznych i propaństwowych.
Prawda żąda odwagi i ofiary. „Jam jest prawda” mówi Jezus. On sam pierwszy złożył ofiarę z siebie na ołtarzu krzyża za zbawienie świata. Pascha Chrystusa stała się naszą paschą. Pascha to zwycięskie przejście Chrystusa przez krzyż do nieba, przez śmierć i grób do chwały Zmartwychwstania. Słowa Jezusa: „beze Mnie nic uczynić nie możecie” są wezwaniem, które przyjmuje Kościół jako wołanie św. Pawła: „wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Mocą niemocnych jest Krzyż.
W Skoczowie 22 maja 1995 roku Jan Paweł II powiedział: „na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie w nim – w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł! Był mocny mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?”.
A w Zakopanem dwa lata później usłyszeliśmy słowa Papieża: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane”.
Bolesna Królowa Polski powiedziała w Licheniu w roku 1850: „Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Jeżeli naród polski się poprawi będzie pocieszony, ocalony i wywyższony”. Bp Jan Cieplak powiedział: „Dla tych, co cierpią, przyjdzie dzień wesela, dla tych, co wątpią, dzień sądu i kary. Niech się nasz naród burzy nie ulęknie, gdy Bogu ufa, to w gromach nie pęknie”.

W sytuacji bezkrólewia w Polsce, gdy rząd uprawia nierząd, zbiorowym interrexem jest Kościół.
Naglącym wezwaniem Jezusa skierowanym do Polaków jest intronizacja dokonana przez obie władze – kościelną i państwową.
Od przesłania Maryi: „chcę być Królową Korony Polskiej” do Jej intronizacji w roku 1656 w katedrze lwowskiej minęło kilkadziesiąt lat.
Od Jezusowego wezwania z lat 30-tych mijają kolejne dziesięciolecia.
Polsko, jak długo jeszcze każesz czekać? Wróć z dalekich bezdroży; czy wolisz być świniopasem u obcych, którzy lepiej traktują swoje świnie, niż ciebie?
Polsko, nie zwlekaj, czas nagli; czas prawdy, czas Króla, czas intronizacji nadchodzi.
Niech się tak stanie!
AMEN.

Ps. Tamto wyżej to oficjalne przemówienie z kartki od samego autora, a tutaj słowa dopowiedziane już na koniec po brawach:

Utopijny projekt komunistyczny nie widział miejsca dla wolnej niepodległej i suwerennej Polski. Nowa globalistyczna utopia również Polski suwerennej nie przewiduje. Widzi Polskę jako generalne gubernatorstwo, judeokolonię lub priwislianskij kraj. Dlatego służalcze i zdradzieckie władze III RP dążą do prędkiej destrukcji państwa, narodu, rodziny, kultury, religii i wspólnego dobra w Polsce. I ta destrukcja się dokonuje. I któż ją może powstrzymać?
Tylko Chrystus i Matka Najświętsza.
Symbolem tych niszczycielskich dążeń jest walka z Krzyżem, brak zainteresowania Prawdą odnośnie do morderstw z lat 80-tych i zbrodni sprzed roku jest symptomem zgody na nowe zniewolenie. Poparcie dla antynarodowych rządów ujawnia się jako obojętność lub niechęć dla postaw patriotycznych, prospołecznych i propaństwowych. I takie właśnie postawy wierności Bogu, Honorowi i Ojczyźnie ujawniacie drodzy motocykliści – Jazdo Polski wolnej, niepodległej, sprawiedliwej.
Polski, która chce być i oby była w pełni Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej, naszej umiłowanej Pani Jasnogórskiej. Amen!

Read Full Post »


RELACJA NA ŻYWO W RADIO WNET

_______________________________________

.

(POPLER.TV;obraz+dźwięk)


18 kwietnia 2011, poniedziałek

Strona 1: Krótka wypowiedź 18.04.2011 r.

Strona 3: Relacja z Krakowa z 18.04.2011

Strona 5: RELACJA JACKA Z OCHOTY Z DNIA 18.04

Strona 5: Relacja Lidii z dnia 18 kwietnia 2011 roku

Strona 5: Wywiad z Ks. Jackiem Bałembą SDB przy Krzyżu Pamieci

Strona 5: Słówko wieczorne Ks. Jacka Bałemby SDB, 18.04.2011

19 kwietnia 2011, wtorek

Strona 1: Dobra wiadomość

Strona 5: Słówko wieczorne, Ks. Jacek Bałemba SDB, 19.04.2011

Strona 5: Relacja Jacka z Ochoty z dnia 19.04.2011

20 kwietnia 2011, środa

Strona 1: Słowo do Polaków modlących się w blasku Krzyża

Read Full Post »


Na stronie http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/04/13/tu-154-wyladowal-rozerwala-go-bomba/ jest zidentyfikowanych prawie 3 oprawców, którzy pobili Michała Stróżyka w poniedziałek 11 kwietnia.


Podobny artykuł jest na http://wirtualnapolonia.com/2011/04/15/material-dla-prokuratury/ . Mamy nadzieję, że wszyscy oprawcy zostaną zidentyfikowani i wyklęci ze społeczeństwa. Chyba że odprawią publiczną pokutę i zadość uczynią tym haniebnym czynom, które popełnili.

—————

W poniedziałek siły totalitarne reżimu  Tuska i Komorowskiego siłą usunęły namiot i protestujących. Takiej przemocy nie było nawet (więcej…)

Read Full Post »


ZDRAJCY I TCHÓRZE W PAŁACU OKOPALI SIĘ

BARIERKAMI !!!

BOJĄ SIĘ !!!

Zamknęli już połowę Krakowskiego

Przedmieścia!

Wszędzie barierki i kordony

policyjne!!!

Na ulicach więcej sił totalitarnych  niż

innych pojazdów!

ZDRAJCY IDĄ NA WOJNĘ Z

NARODEM.

DOSŁOWNIE PLUJĄ NAM W

TWARZ!!!</strong>

SOLIDARNIE MUSIMY DAĆ ODPÓR TYM

ZDRADZIECKIM KNOWANIOM

Dzisiaj, w sobotę 9 kwietnia,  tysiące Polaków demonstrowało pod Rosyjską Ambasadą, Belwederem, siedzibą rządu i pałacem prezydenckim. Reżim totalitarny rzucił do walki z Narodem setki Zomowców, armatki wodne. Widząc determinację Narodu, reżim wycofał zomowców. Odbyła się wielka demonstracja przez całą Warszawę.

 

Takiego kłamstwa jeszcze TVN24 nie popełnił. Jak

ZDRAJCY  się boją!!! Stwierdzili , że 10 kwietnia w Marszu o 21

przeszło kilkaset osób, a w rzeczywistości było co

najmniej 10 tysięcy w pochodzie i jednocześnie kilka

tysięcy pod pałacem. Około 17:30 było co najmniej 30

tysięcy na Krakowskim, mogło być 50 tysięcy i więcej,

trudno ocenić bo ludzie sięgali daleko poza UW,  a

Milicja kłamie że 6 tysięcy.

Ponieważ TVN24 posunął się do co najmniej 10

krotnego zaniżenia ilości osób, ZALICZAMY TVN24

DO ZDRAJCÓW POLSKI!!!!!!

TVN24 TO ZDRAJCY POLSKI

WON Z POLSKI

Przekażcie TVN24, że jest strona o nich ZDRAJCACH

POLSKI,

jest o nich ta strona!!!!!!!!!

————————————————————————————

Zdjęcia z 9 kwietnia Andrzeja Bagińskiego

—————————————————————————————–

Poseł Dera przedstawił w wywiadzie z Moniką Olejnik wyliczenia internautów.

Mówiąc w skrócie, władze przyznały się, że uprzątnęły 7 ton zniczy, co daje ponad 50 tysięcy zniczy. Można założyć, że przypadało na jedną osobę mniej niż 1 znicz. Od siebie dodamy, że w pochodzie, gdzie szło od 10 do 30 tysięcy,  w ogóle nie widać było zniczy. Ponadto można założyć, że rodziny mogły przynosić po jednym zniczu czyli jeden na 4 osoby. To wszystko świadczy o  tym, że 10 kwietnia w Miejscu Pamięci, Prawdy i Nadziei, w miejscu gdzie złodzieje mają postawić skradziony Krzyż Smoleński, i wybudować Godne Upamiętnienie,  było ponad 50 tysięcy ludzi a najprawdopodobniej w ciągu całego dnia hołd Lechowi Kaczyńskiemu i 95 ofiarom  oddało od 100 do 200 tysięcy ludzi.

————————————————–

Po co było kłamstwo Milicji, że było 7 tysięcy ? Po to żeby Szczynukowicz mógł łgać tak samo jak Milicja!!! W zdradzieckiej stacji TVN24 właśnie Szczynukowicz skłamał. To człowiek bez honoru , niestety. To jest przerażająca prawda. Tylko człowiek bez honoru może łgać w żywe oczy kiedy wie, że ludzi było 10 razy więcej. To jest upadek Rzeczypospolitej, że taki kłamca sprawuje urząd. Taki kłamca powinien być usunięty z urzędu!!!

Read Full Post »


Ta wypowiedź jest z dnia 17 kwietnia 2011, ale ma datę wcześniejszą bo ważniejsze sprawy są na górze strony.

Na stronie http://forum.solidarni2010.pl/news.php?readmore=258&rstart=110 jakiś kangaroo na 12 stronie komentarzy zaczął bronić Tuska i obrażać Jarosława Kaczyńskiego. W odpowiedzi rozwinęłam zarzuty spisane przez inną osobę(wypowiedzi osoby są kursywą).

Ty kangur posłuchaj trochę innych. Wiadomo że jesteś agentem Partii Oszustów i złodziei, i że przypuszczalnie ciebie utrzymujemy z podatków. Więc więcej pokory.

Ten rząd musi odejść, bo
1. nie dopełnił swoich obowiązków wobec delegacji katyńskiej 10/4/10 i narodu polskiego

Ty widać w ogóle nie znasz sprawy. Była to wizyta państwowa i za organizację i bezpieczeństwo odpowiadał rząd. Dlatego winny jest Arabski, kookrdynator wizyty, Sikorski od kontaktów z ruskimki, Klich od przewozu osób samolotem rządowym, Tusk jako i przełożony, nadzorca ich poczynań i odpowiedzialny za ich błędy.

2. kłamał i kłamie w tej sprawie,

Tusk kłamał bo mówił bezpośrednio i poprzez swoich urzędników i zeleżne massmedia że:
-że 3 razy podchodzono do lądowania
-że winni byli piloci (SMS partyjny to hańba)
-że lądowano
-podał kłamliwe zapisy rozmów
-że Polacy robili sekcje zwłok
-ze przekopano teren na 0,5 metra wgłąb
-że Polacy biorą udział w śledztwie i są dopuszczani do wszystkiego
-że jest dobra współpraca z ruskimi
-że były naciski Lecha Kaczyńskiego
-że pijany był generał
-że generał kłócił się z pilotem
-że nie jest potrzebna międzynarodowa komisja
-że ruskie przeprowadzą uczciwe śledztwo
-że nie mógł domagać się wspólnego śledztwa
-=Na razie wystarczy choć to mniej niż połowa kłamstw Tuska i jego mafii, może ktoś coś dopisze

3. oddał śledztwo ws „katastrofy” w ręce obcego/wrogiego Polsce mocarstwa, co nosi cechy przestępstwa zdrady polskiej racji stanu,

Nie musiał oddać śledztwa.
-Były umowy z 1992 roku o wspólnych śledztwach.
-Ponadto Miedwiediew oferował Tuskowi wspólne śledztwo a on to odrzucił
-Podobno było wspólne śledztwo gdy rozbił się MIG
-jak rozbił się w Rumunii Izraelski śmigłowiec to Żydzi zabrali samolot do siebie i to oni prowadzili śledztwo
-gdyby Tusk wychodził z siebie aby zrobić wspólne śledztwo to by nie było tego zarzutu

4. jest odpowiedzialny za szereg decyzji politycznych i gospodarczych na niekorzyść Polski.

Winy Tuska
-podniósł podatki
-generuje inflację
-zatrudnił 40 tysięcy złodziei na stanowiskach w administracji, gdzie z reguły są to kierownicy i specjaliści czyli okradają nas podwójnie. Ci ludzie są całkowicie zbędni a zatrudniono ich bo są to członkowie PO, rodziny PO, znajomi PO. A miał zwalniać ludzi z administracji państwowej. Jak zwykle skłamał, tylko to potrafi.
– niszczy CBA
-niszczy IPN
-dokonał zamachu stanu na telewizję publiczną
-bije ludzi, prześladuje ludzi z powodów patriotycznych, osadza ludzi w psychuszkach jak bolszewik, walczy z Krzyżem, walczy z Godnym Upamiętnieniem Lecha Kaczyńskiego
-brał pośredni udział w kradzieży Krzyża Smoleńskiego, na dzień czy 2 dni przed kradzieżą przyjechał do Komoruska i omawiał z nim szczegóły kradzieży

5. jest odpowiedzialny za zadłużanie Polski.

Rozkradają resztki majątku narodowego i jednocześnie cały czas zwiększają deficyt i zadłużenie. Do tego stopnia że ich guru Balcerowicz skrytykował Tuska za to złodziejstwo.

6. ignoruje głosy obywateli w powyższych sprawach.
Wbij sobie miernoto do głowy że sama to napisałam w 15 minut. I nie obrażaj Jarosława Kaczyńskiego bo możesz tego pożałować.

—————–

Dalej toczą się tam dyskusje, przeciwnicy są bardzo aktywni.

Read Full Post »


Gruzińska pieśń ludowa dedykowana pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii

Read Full Post »Oczywiście sprawa roku jest nieaktualna bo nie ma Godnego Upamiętnienia. Ponadto Krzyż został skradziony i to diametralnie zmieniło sytuację. Krzyż musi powrócić na to miejsce na zawsze, aby zadość uczynić nikczemnej kradzieży Krzyża Smoleńskiego.
Oddajcie Krzyż złoczyńcy!!!
Tu jego miejsce jest!!!

Read Full Post »


Pomińmy tendencyjne komentarze superstacji, liczy się materiał dokumentalny.

Read Full Post »


To łączy te postacie:

Read Full Post »


Read Full Post »


Read Full Post »


Read Full Post »


Mamy gorącą prośbę o propagowanie naszej strony na portalach społecznościowych, na swoich stronach, wśród znajomych, organizacji itd.
Nasza strona to:

https://obroncakrzyza.wordpress.com/

Przekazujmy informację o stronie i prośmy o dalsze przekazywanie łańcuszkiem typu „podaj dalej„.
Na naszej stronie są linki do innych ważnych stron.

Szczególnie chodzi o okres przed 10 kwietnia 2011, bo teraz dzieją się szczególnie ważne sprawy. Więc warto aby ludzie mieli dostęp do informacji, relacji, stron. W reżimowych massmediach jest zakaz mówienia o Obronie Krzyża, o dociekaniu przyczyn katastrofy.
Nastały czasy jak ze stanu wojennego. Społeczeństwo musi się organizować aby mieć dostęp do Prawdy

.

Read Full Post »


Zamach technicznie mogli zrobić Rosjanie. Putin to agent KGB, przyzwyczajony do rozwiązywania wszelkich problemów przez morderstwo. Dlatego każdy wróg Rosjan jest mordowany, taką mają zasadę, aby odstraszyć przeciwników, aby wszyscy bali się Rosji. Były morderstwa dziennikarzy, zabijanie ludzi z  opozycji, każdego kto uciekł na Zachód próbują zabić, było otrucie radioaktywnymi substancjami, zabito różnych prezydentów państw np Czeczenii, były wielokrotne próby zamachów na prezydentów np Gruzji, było wysadzanie budynków z ludźmi żeby zaatakować Czeczenię, krwawe odbijanie szkoły z dziećmi gdzie prawie wszyscy zginęli, to samo z teatrem, też zginęło chyba ponad 200 osób . Tam się nikt nie liczy z życiem ludzkim (nawet mordują swoich żołnierzy, zatopienie żołnierzy w uszkodzonej  łodzi podwodnej).
A Lech Kaczyński był ich wrogiem bo uchronił Gruzję przed zajęciem jej przez Rosjan, za co Gruzini są mu oficjalnie wdzięczni, i w Gruzji władze bardziej doceniają Lecha niż zbrodnicze władze Partii Oszustów i złodziei. Ponadto Lech Kaczyński robił wszystko co mógł aby ograniczyć siłę Rosji i jej imperium. Chciał również uniezależnić Polskę i inne państwa od rosyjskiej ropy i gazu.

Dlatego na pewno chciano go zabić, bo traktowali go jako wroga, i zgodnie ze swoją zasadą był skazany na śmierć, jak również dlatego, że zagrażał ich interesom.

Read Full Post »


Strona 2: program w komentarzach

Ważne: Plac Teatralny zawłaszczył komorusek aby sparaliżować obchody. My będziemy na placu Zamkowym, w miejscu historycznym, gdzie działy się ważne sprawy od czasów Piastów, od czasów narodzin Warszawy, skąd królowie rządzili  Rzeczpospolitą Polską.

Strona 3: Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej

Niezależna.pl: Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej

————————————————————————————

9 kwietnia sobota

Warszawa

godz. 18 spotykamy się pod rosyjską ambasadą (ul. Belwederska 49, Warszawa). Domagamy się oddania Polsce wszystkich istotnych dowodów w śledztwie i ujawnienia całej prawdy.

————————————————————————————-

10 kwietnia Niedziela

Informacja dla osób przyjeżdżających 10 kwietnia do Warszawy
AUTOKARAMI

Prosimy o umieszczenie na przedniej szybie białej kartki A4 z napisem: 10.04.10
Autokary będą kierowane przez policję na wyznaczone parkingi
pod PKiN (płatny), Trasa Łazienkowska, Torwar.

Warszawa

8 rano Msza Święta w Kościele Seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu 52/54 (obok Pałacu Prezydenckiego);

godz. 8:41 spotykamy się w miejscu Krzyża Pamięci, by uczcić ofiary tragedii. Jarosław Kaczyński i jego najbliżsi współpracownicy złożą wieniec pod Pałacem Prezydencki;

Prosimy władze miast, wszystkich kierowców samochodów o włączenie syren i sygnałów dźwiękowych na tę jedną minutę, podobnie jak to jest w godzinie „W”.

—–

Równolegle:

godz. 10 – rozpoczęcie przygotowań do kolejnej akcji blogerów i komentatorów „Las Smoleński” w siedzibie Fundacji Republikańskiej (ul. Kopernika 30, IV piętro). Jeżeli ktoś chciałby pomóc w przygotowaniach – zostanie na pewno przyjęty z otwartymi rękami.  Dla osób spoza Warszawy informacja – siedziba FR mieści się dosłownie dwa kroki od Traktu Królewskiego.
godz. 11 – 14 Spotkanie z Ewą Stankiewicz i Janem Pospieszalskim Dom Wydawniczy Rafael i Niepoprawni.pl zapraszają na spotkanie z Ewą Stankiewicz i Janem Pospieszalskim, autorami filmu „Krzyż”. Spotkanie odbędzie się w Arkadach Kubickiego, na Zamku
Królewskim, gdzie trwają XVII Targi Wydawców Katolickich. Stoisko nr 5 Domu Wydawniczego Rafael

—–

godz. 12 Anioł Pański w miejscu Krzyża Pamięci pod Pałacem Prezydenckim;

godz. 12:30 Na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się program poetycko-muzyczny w wykonaniu aktorów scen warszawskich;

godz. 15:30 Przemarsz sprzed Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki pod Pałac Prezydencki uczestników Kongresu Założycielskiego Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego;

godz. 16 pod Krzyżem na Krakowskim Przedmieściu przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński

godz. 16:15 koncert na Placu Zamkowym poświęcony pamięci Ofiar tragedii smoleńskiej;

Równolegle:
godz. 17:30 – Las Smoleński – przed pałacem prezydenckim., m.in. wypuszczenie biało-czerwonych balonów.Spotkanie organizują blogerzy, w tym osoby znane z niepoprawnych.

godz. 19 Msza Święta w archikatedrze Św. Jana. Po Mszy Świętej Marsz Pamięci.
————————————————————————————————————————–

Przez cały tydzień gromadzimy się na Krakowskim Przedmieściu.

11-17 kwietnia

Warszawa

godz. 21 Apel Jasnogórski w miejscu Krzyża Pamięci

Read Full Post »


Rzygać chce sie szkic piosenki Jan Pietrzak

Read Full Post »


Ballada 10 kwietnia – Jan Pietrzak

Read Full Post »


Plagi Tuska

Read Full Post »


Read Full Post »


Read Full Post »


Poniedziałek 4 kwietnia

Relacja Jacka z Ochoty z dnia 4 kwietnia z godz. 21.40.
Relacja Lidii z dnia 4 kwietnia z godz. 22.40.
Relacja Ewy z dnia 4 kwietnia
Krzyż Pamięci – słówko wieczorne Ks. Jacka Bałemby SDB, 04.04.2011 – przysłała Hortensja

Wtorek 5 kwietnia

Strona 1: Słówko wieczorne 2.04.2011 video
Relacja Janiny z dnia 5 kwietnia z godz. 22.40.
Relacja Ewy z dnia 5 kwietnia (w słówku o tym aby nie czepiać się innych i nie blokować działalności innych )
Relacja Alicji z dnia 5 kwietnia z godz. 22.05.

Środa 6 kwietnia

Strona 1: Program na najbliższe dni

Czwartek 5 kwietnia

Read Full Post »


Seremet odrzuca wątek zamachu. Jaki to nielogiczny człowiek. Już licealista zrozumiałby, że nie potwierdzić i nie zaprzeczyć to nie znaczy  odrzucić. Nie potwierdzić i nie zaprzeczyć to znaczy: nie wiemy jak było ale w świetle znanych nam dowodów nie potrafimy nic więcej powiedzieć w kwestii zamachu.

Nieudacznicy, miernoty,  byli komuniści.

Wybór Seremeta  przez Lecha Kaczyńskiego to był wybór między dżumą a tyfusem. Dostał do  wyboru jednego z dwóch. A kto ich wybrał, tych dwóch? Krajowa Rada Sądownictwa. Głosowało 15 z 24 głosów (25 głosów ma rada). A kto w radzie?:

-Lech Gardocki, prezes Sądu Najwyższego,komunista, odznaczony przez komoruska, uczeń Igora Andrejewa, komunisty, stalinisty, oprawcy Augusta Fieldorfa „Nila”

-Janusz Trzcinski, prezez NSA, komunista

-Minister Sprawiedliwości, zaprzedaniec Partii Oszustów

-jeden człowiek wybrany przez prezydenta, ale być może że jeszcze przez Kwaśniewskiego

-czterech z sejmu czyli reprezentanci PO

-dwóch z senatu czyli reprezentanci PO

-15 z sędziów Sądu Najwyższego i innych sądów, nie wiem kto ich wybiera ale gołym okiem widać że tam są sami komuniści (jeżeli ich szefowie to komuniści, a oni pewnie mają wpływ na ich wybór do KRS)

I 15 z 24 to bardzo pasuje że głosowali na niego najwięksi komuniści i znajomki  z PO.

Spójrzmy na Seremeta, w maju 1988 został wiceprezesem Sądu Rejonowego w Tarnowie. Czyli robił karierę za komuny.

I co Seremet mówi? Totalny bełkot logiczny. Cytuję za WP: prokuratorzy „wyczerpali wszelkie czynności dowodowe”. Jak można wyczerpać jeśli nie mają dowodów. Przecież jak jest morderstwo i brak jakichś dowodów, nie przebadano czegoś,  to nie zamyka się śledztwa, ono trwa latami. Ponadto „wyczerpać wszelkie czynności dowodowe” to nie wykluczyć możliwość zamachu. A więc Seremet mówi nielogicznie. Dlaczego to mówi? Bo Monika Olejnik w GazWyb domagała się zamknięcia tego wątku zamachu(patrz 12 numer Gazeta Polska). Jaki wniosek? Seremet „przypuszczalnie” działa na rozkaz polityczny władzy, sprzeniewierzając się interesom państwa. Nie przypadkowo dzieje się to na tydzień przed rocznicą katastrofy.

A co Seremet powie na to że Rosjanie zainstalowali mikrobombę na  urządzeniach lub przewodach? I jak on to może wykluczyć? Przecież musi przebadać każdy kabelek z wraku. A tam podobno dużej części wraku brakuje. I ruskie go cały czas przetrzymują. Przecież cały czas nie wie dlaczego samolot spadł na ziemię.

Nie mieliśmy  zaufania do prokuratorów. Ale po tym oświadczeniu jesteśmy pewni że Seremet i prokuratura nie wyjaśnią przyczyn katastrofy. Według nas  taki mają rozkaz.

Teraz trzeba zrobić śledztwo międzynarodowe. Bo polska prokuratura jest tak niezależna jak komisja Anodiny. I wynik ich śledztwa będzie analogiczny. I policzek wymierzony Polsce ten sam.  Uważamy ten czyn za zdradę interesów Polski.

Read Full Post »


Piątek 1 kwietnia 2011

Relacja Janiny z dnia 1 kwietnia z godz.20.40
Relacja Bożeny vel Bogusi z dnia 1 kwietnia z godz.23.30
Relacja Ewy z dnia 1 kwietnia 2011 roku
Strona 3: Oświadczenie Darka Wernickiego

Sobota 2 kwietnia 2011

Strona 1: Na najbliższe dni…
Relacja Lidii z dnia 2 kwietnia z godz.23.35
Relacja Ewy z dnia 2 kwietnia 2011 roku
Krzyż Pamięci – słówko Ks.Jacka Bałemby SDB, 02.04.2011 – przysłała Hortensja
Strona 3:2.kwiecień-sobota

Niedziela 3 kwietnia 2011

Strona 1: Słówko wieczorne z dnia 2.04.2011<!–</

Relacja Lidii z dnia 3 kwietnia z godz. 15.30<!–</
Katyński Marsz Cieni pod Krzyżem – nadesłała Lidia<!–

Relacja Mirki z dnia 3 kwietnia z godz. 21.13
Relacja Mirki z dnia 3 kwietnia z godz. 23.32.
Relacja Ewy z dnia 3 kwietnia

Read Full Post »